Terms1
Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld ter bescherming van zowel Praktijk LevensKracht/Els LevensKracht als ook ter bescherming van cliënten en cursisten/deelnemers. Algemene voorwaarden kunnen door Praktijk LevensKracht/Els LevensKracht te allen tijde gewijzigd worden.

De opzet is bedoeld om zo eerlijk en zuiver mogelijk te kunnen werken.

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Praktijk LevensKracht/Els LevensKracht aangeboden opleidingen, cursussen en workshops verder in deze voorwaarden alle gezamenlijk aangeduid als opleiding.

2. In geval van verhindering voor geboekt consult wordt u verzocht daarvan 24 uur van te voren bericht te geven daar uw tijd anders in rekening gebracht wordt door Praktijk LevensKracht/Els LevensKracht.

3. Het doorgaan van de aangekondigde opleidingen is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Wanneer de opleiding geen doorgang vindt, ontvangt de deelnemer uiterlijk één week voor de geplande aanvangsdatum van de opleiding bericht. Als er reeds betaald is (inschrijfgeld en/of cursusgeld) zal dit zo spoedig mogelijk worden teruggestort op dezelfde rekening als waarvan het desbetreffende bedrag is ontvangen.

4. Uw aanmelding als deelnemer vindt plaats door middel van invulling van een door Praktijk LevensKracht/Els LevensKracht opgesteld inschrijfformulier, wat te vinden is op de website. Voor alle opleidingen wordt € 25,- inschrijfgeld gevraagd welke na bevestiging van ontvangen inschrijving dient te worden voldaan. Hiervoor wordt een factuur gestuurd. Zo lang niet is voldaan aan de overeengekomen betalingsverplichting kunnen geen rechten worden ontleend aan het ingediende inschrijfformulier. Het inschrijfgeld wordt in mindering gebracht op het totaalbedrag van de opleiding.

5. Aanmeldingen voor door Praktijk LevensKracht/Els LevensKracht aangeboden opleidingen dienen vóór de geplande aanvangsdatum van die opleidingen in bezit van Praktijk LevensKracht/Els LevensKracht te zijn. Eerder gedane aanmeldingen voor opleidingen kunnen tot 8 dagen voor de aanvangsdatum zonder kosten schriftelijk worden geannuleerd, of gewijzigd.

6. Wanneer de deelnemer de aanmelding van de opleiding schriftelijk intrekt binnen 8 dagen voor aanvangsdatum van die opleiding, doch niet later dan 48 uur voor die geplande aanvangsdatum, dan zal de deelnemer aan Praktijk LevensKracht/Els LevensKracht € 50,- wegens administratie- en annuleringskosten verschuldigd zijn.

7. Wanneer de cursist zijn aanmelding voor opleiding schriftelijk/telefonisch terugtrekt binnen 48 uur voor de geplande aanvangsdatum van die opleiding, dan zal de deelnemer aan Praktijk LevensKracht/Els LevensKracht € 75,- dienen te betalen. Indien een annulering wordt gefiatteerd, zullen reeds overgemaakte gelden worden teruggestort op dezelfde rekening als waarvan het desbetreffende bedrag is ontvangen, met aftrek van de hierboven vermelde bedragen wat van toepassing is op desbetreffende situatie.

Wanneer de deelnemer de opleiding wil afbreken nadat de opleiding is begonnen, dan is de deelnemer het volledige opleidingsgeld aan Praktijk LevensKracht/Els LevensKracht verschuldigd.

Het kan altijd voorkomen dat een cursist door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen aan een opleiding waarvoor is ingeschreven. Indien de cursist binnen 48 uur voor aanvang contact opneemt met Praktijk LevensKracht/Els LevensKracht, kan gezamelijk gezocht worden naar een passende oplossing wat betreft opleiding en/of betaling. Mocht een cursist zich niet op tijd met een geldige reden afmelden dan zal de deelnemer alsnog het volledige opleidingsgeld aan Praktijk LevensKracht/Els LevensKracht verschuldigd zijn.

8. Betalingen dienen bij voorkeur plaats te vinden vóór aanvang van de opleiding, het is echter altijd mogelijk om voorafgaand aan de opleiding persoonlijke afspraken te maken omtrent de betaling. Hierbij blijven de onder punt 7 vermelde voorwaarden van kracht.

Betalingen kunnen op de volgende wijze worden verricht:

a) Contant
b) Pin
c) Via overboeking naar op factuur vermelde rekeningnummer
d) Via eenmalige machtiging voor één of meerdere incasso’s

9. Praktijk LevensKracht/Els LevensKracht is voorts gerechtigd in geval van niet-betaling alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die door niet-betaling veroorzaakt zijn, te vorderen. Buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 25% van het totaal verschuldigde bedrag, met een minimum van € 40,00.

10. Toelating tot de opleiding geschiedt in volgorde van aanmelding, maar Praktijk LevensKracht/Els LevensKracht is binnen het kader van de afwegingen die zij heeft te maken met het oog op de belangen van zowel individuele deelnemers als de opleidingsgroepen, steeds gerechtigd aangemelde deelnemers niet (verder) tot groepen toe te laten.

11. Verkopen of afstaan aan derden van lesmateriaal is op geen enkele wijze toegestaan. Het auteurs- en eigendomsrecht van speciaal voor de opleiding vervaardigd lesmateriaal blijft te allen tijde bij hetPraktijk LevensKracht/Els LevensKracht of enig ander in het cursusmateriaal vermelde rechthebbende van de opleidingen mogen niet anders gebruikt worden door de deelnemer dan voor persoonlijke studie. Het auteurs- en eigendomsrecht berusten bij Praktijk LevensKracht/Els LevensKracht.

12. Praktijk LevensKracht/Els LevensKracht kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het toepassen van de lesstof door de deelnemer of door derden. Deelname aan de opleiding(en) is vrijwillig. De deelnemer/-neemster is verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn/haar daden en handelingen tijdens de opleidingen en tijdens zijn/haar verblijf in de aangeboden accommodaties. De opleidingen zijn en kunnen niet worden beschouwd als (vervanging van) medische en/of psychiatrische consulten en/of behandeling(en). Praktijk LevensKracht/Els LevensKracht kan nimmer verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade door cursisten ondergaan, noch voor schade veroorzaakt door medecursisten.

13. Praktijk LevensKracht/Els LevensKracht behoudt zich het recht voor om in gevallen van overmacht, zoals ziekte, overlijden, stakingen etc. de aanvangstijd of datum van de opleidingen te wijzigen en/of voor deskundige vervanging te zorgen.

14. Door inschrijving wordt de deelnemer verondersteld volledig kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.